Kontakt os på Tlf.: +45 9828 1567 eller Mail: info@spaerfabrik.dk
Kontakt os

Du kan kontakte os på:

Telefon: 9828 1567

Send os en e-mail

Salgs- og leveringsbetingelser


Danske Træspærproducenter Salgs- og leveringsbetingelser Enhver leverance finder sted i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, som er vedtaget af Foreningen af Danske Træspærproducenter den 16. septemper 2005 og anmeldt til Konkurrencerådet. Salgs- og leveringsbetingelserne går forud for eventuelle bestemmelser i købers ordre/accept, heruder købers almindelige bestemmelser.

1.1. Tilbud

1.1. Såfremt andet ikke er anført, er tilbud kun gældende i 4 uger fra tilbudsdato. Kursforbehold og andre forbehold er som angivet i tilbuddet. Udregning af materialeforbrug er opgjort efter leverandørens bedst skøn.

1.2. Endelig aftale er først bindende indgået, når skriftlig ordrebekræftelse er kommet frem til bestiller, og kun indholdet af denne er bindende for leverandøren.

1.3. Alle tegninger, beregninger, tekniske dokumenter m.v., som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra den ene part til den anden, forbliver den pågældende parts ejendom og ophav og må ikke uden skriftligt samtykke anvendes, kopieres, reproduceres, udleveres til tredjemand eller bringes til andres kundskab.

2. Ordrebekræftelse

2.1. Alle ordre bekræftes skriftligt. Det påhviler bestilleren at kontrollere ordrebekræftelsen ved modtagelse af denne og senest 3 hverdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen og inden igangsætning af produktion af leverancer at give skriftlig meddelelse om eventuelle fejl eller mangler ved ordrebekræftelsen.

2.2 Statiske beregninger udarbejdet af leverandøren omfatter de tilbudte spærkonstruktioner. Med mindre andet udtrykkeligt er aftalt, omfatter beregningerne ikke spærfagenes forankringer spærenes stabilitet, samling mellem konstruktioner eller eftervisning af styrke eller stabilitet af de konstruktioner, hvorpå spærfagene monteres, hvorfor disse er udenfor vort ansvarsområde. Udgifter til beregninger, der ønskes underskrevet af anerkendt statiker er leverandøren uvedkommende, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt.

3. Leveringstid

3.1. Med mindre andet udtrykkeligt er anført i ordrebekræftelsen, er de anførte leveringstider omtrentlige, og vi påtager os intet ansvar for forsinkelser eller for manglende levering som følge af force majeure-begivenheder som anført i punkt 10.1.ff., eller på grund af købers forhold.

3.2. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.

3.3. Leverandørens ansvar for tab i forbindelse med forsinkelse eller manglende levering er begrænset til 7,5 % af værdien af den forsinkede eller manglende del af leverancen. Såfremt bestilleren udskyder allerede producerede ordrer, vil ordren blive faktureret på det oprindeligt aftalte leveringstidspunkt, og bestilleren er ansvarlig for enhver udgift og ethvert tab, leverandøren måtte lide som følge af bestillerens fordringshavermora. Fra samme tidspunkt overgår risikoen for leverancen til bestilleren.

4. Leveringssted

4.1. Aftalte leveringsklausuler fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende Incoterms udgivet af Det Internationale Handelskammer (ICC).

4.2. Er der ikke truffet nogen særlig aftale om sådan leveringsklausul, anses levering for sket ”EX Works”.

4.3. Ved kørsel til bestillers plads eller andet af køber anvist sted, påhviler det køber at sørge for at der er bæredygtig bund for lastbiler. Det påregnes, at køber er tilstede for at modtage varen og eventuelt hjælpe med afl æsningen af denne. Eventuel ventetid debiteres køber separat.

5. Håndtering af materialer

5.1. Bestilleren er forpligtet til en korrekt håndtering af leverancen i overensstemmelse med praksis og leverandørens anvisninger.

5.2. Med hensyn til modtagekontrol, beskyttelse og rejsning henvises til ”Træ 52 Træspær”, Træbranchens Oplysningsråd, august 2005.

5.5. Køber er forpligtet til en korrekt håndtering af varen. T1 konstruktionstræ har, hvor intet andet er nævnt, en vilkårlig tørhed, og skal håndteres derefter. Træ med større fugtigshedsprocent end 20% må kun indbygges, hvis det ikke medfører risiko for svamp i udtørringstiden og skal, hvis det ikke bruges omgående, pindes op.

5.6. Ved spærleverancer udleveres instruktion om modtagerkontrol, beskyttelse og rejsning med følgesedlen til modtager.

6. Reklamationer

6.1. I ethvert tilfælde af reklamation skal bestilleren skriftligt reklamere straks efter, at han er blevet opmærksom på mangelen eller har kunnet blive opmærksom herpå, dog senest 8 dage efter leveringen for så vidt angår mangler som bestilleren kunne eller burde kunne konstatere ved leveringen. Bestilleren er ikke berettiget til at bearbejde de leverancer, for hvilke der måtte blive reklamereet over mangler, forinden reklamationen er bedømt af leverandøren. Undlader bestilleren at reklamere behørigt efter ovenstående regler, kan han ikke senere påberåbe sig mangelen.

6.2. Såfremt omleveringen (efterlevering) sker inden rimelig tid efter berettiget reklamation, kan bestilleren ikke gøre andre følger af mangler gældende.

6.3. Såfremt reklamationen er fremsat på behørig måde, men viser sig at være ubeføjet, har leverandøren krav på refusion af samtlige af reklamationen forårsagede omkostninger.

7. Branchenormer

7.1. Leverandøren er tilsluttet , som på grundlag af revision af virksomhedens kontrolresultater og stikprøvekontrol af produkterne påser, at fremstillingen er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende normer og forskrifter.

8. Ansvar for mangler

8.1. Leverandøren forpligter sig til en periode af 12 måneder fra leveringsdagen at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktionen, materialer eller fremstilling i overensstemmelse med nedenstående bestemmelser, forudsat at der er foretaget rettidig reklamation.

8.2. Efter at have modtager skriftlig meddelelse fra bestilleren om mangler som nævnt i punkt 6.1, skal leverandøren snarest afhjælpe disse og skal selv bære omkostningerne herved.

8.3. Reparation skal foretages på monteringsstedet, med mindre leverandøren fi nder det hensigtsmæssigt, at den mangelfulde del eller eventuelt materialet returneres, således at leverandøren kan reparere eller udskifte en del af leverancen på sin egen plads. Kræver demontering og montering af delen speciel fagkundskab, er leverandøren forpligtet til at foretage sådan demontering og montering. Er en sådan speciel fagkundskab unødvendig, er leverandørens forpligtelse vedrørende den mangelfulde del opfyldt, når han har leveret en tilbørligt repareret eller ny del til bestilleren. Med mindre andet er aftalt, skal bestilleren bære meromkostninger, som montering og forsendelse som følge af, at materiellet befi nder sig på et andet sted end det i aftalen angivne bestemmelsessted, eller – hvis et sådant sted ikke er angivet – leveringsstedet.

8.4. Såfremt eventuel demontering og montering medfører indgreb i andet end leverancen, er arbejdet og omkostningerne herved leverandøren uvedkommende.

8.5. Mangelfulde dele, som udskiftes i henhold til punkt

8.3, stilles til leverandørens disposition og bliver hans ejendom.

8.6. Hvis leverandøren trods anmodning ikke inden rimelig tid opfylder sine forpligtelser i. h. t. ovenstående punkter, er bestilleren berettiget til at lade nødvendige reparationer udføre eller få fremstillet en ny leverance for leverandørens regning og risiko, forudsat han gør dette på en fornuftig og rimelig måde, eller hvis mangelen er væsentlig for bestilleren, og leverandøren indså eller burde indse dette, at hæve købet for den del af leverancen, som ikke kan tages i brug som forudsat i aftalen som følge af leverandørens forsømmelse.

8.7. Leverandørensansvar omfatter ikke mangler, som opstår ved materiale, som er anskaffet af bestilleren, eller ved konstruktioner, som er foreskrevet af denne.

8.8. Leverandørens ansvar omfatter kun mangler, som opstår under de i aftalen forudsatte forhold og ved rigtig anvendelse. Leverandøren påtager sig intet erstatningsansvar for konstruktionens rigtige anbringelse, forankring eller den tilhørende bygning, ligesom leverandøren ikke er ansvarlig for tegnings- og projekteringsmateriale, der ikke er udarbejdet af af leverandøren. Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes mangelfuld vedligeholdelse eller urigtig montering, forandringer foretaget uden leverandørens skriftlige accept eller reparationer, som bestilleren har udført på fejlatig måde. Normal slitage og forringelse er ligeledes undtaget.

8.9. Leverandøren er uden ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab eller eventuelle følger af bestillerens manglende overholdelse af kontrakter med tredjemand. Leverandørens ansvar for tab kan aldrig overstige det laveste af følgende beløb: I) de direkte omkostninger ved udskiftning/reparation af den defekte del, jf. punkt 8.3 eller II) købesummen for den del af leverancen, der er mangelsbehæftet.

8.10 Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afl everingen af det byggeri, hvori leverancen indgår, dog senest 6 år efter fakturadato. Ved leverancer, der anvendes udenfor Danmark, gælder en absolut reklamationsfrist på 2 år fra leveringstidspunktet, også ved byggeleverancer, jf. købelovens § 54, stk. 2. Ved leverancer der anvendes udenfor Danmark, har leverandøren ikke pligt til at foretage afhjælpning med mindre andet er aftalt skriftligt.

8.11. Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke – eller kun med stor vanskelighed – kan gennemføres mod leverandørens bestiller eller mod efterfølgende bestillere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren. Også i sådannde tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang, hans egen leverance er mangelfuld, og endvidere kun i det omfang det følger af hans eget kontraktforhold med hans bestiller.

8.12. Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsø- ges sammen med bestilleren eller efterfølgende bestillere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles efter leverandørens valg ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed eller ved de almindelige domstole.

8.13. Alle leverancer, der er leveret i henhold til ovenstående byggeleveranceklausul, er mærket med leverandørens navn, og bestilleren skal kunne fremvise skriftlig ordrebekræftelse fra leverandøren med angivelse af, at leverancen er underkastet byggeleveranceklausulen, for at kunne påberåbe sig denne.

9. Ansvar for lerancens skadeforvoldelse (produktansvar)

9.1. Leverandøren dækker personskade, i det omfang det kan bevises, at skaden er forvoldt af leverandørens produkter, og det kan bevises, at der foreligger en defekt forårsaget af leverandøren eller andre som han har ansvaret for, jf. i det hele produktansvarslovens regler herom.

9.2. Leverandøren er på de samme betingelser, som gælder for personskade, ansvarlig for skade på fast ejendom og løs- øre, i det omfang der er dækning i henhold til leverandørens erhvervs- og produktansvarsforsikring. Leverandøren skal dog som minimum have en økonomisk dækning på DKK 2.500.000 (kroner to milioner femhundrede tusinde) pr. forsikringsår.

9.3. Leverandøren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

9.4. I den udstrækning, leverandøren måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er bestilleren forpligtet til at holde leverandøren skadesløs i samme omfang, som leverandørens ansvar er begrænset efter de tre foregående stykker.

9.5. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette afsnit, skal denne part straks underrette den anden herom.

9.6. Disse begrænsninger i leverandørens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed, eller hvis skaden er omfattet af Lov om Produktansvar af 30. maj 1989 (jf. lovens § 12).

10. Ansvarsfrihed (FORCE MAJEURE)

10.1. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: Arbejdskonfl ikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, så som brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktion af drivkraft, skade på edb-anlæg forårsaget af overspænding eller lynnedslag samt begivenheder af lignende karakter, som mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

10.2. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indfl ydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på aftaletidspunktet.

10.3. Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund som nævnt i punktet ovenfor ufortøvet skriftligt at underrette den anden part om dens opatåen og ophør.

10.4. Ved force majeure hos bestilleren skal denne dække de omkostninger, leverandøren pådrager sig for at sikre og beskytte leverancen.

10.5. Uanset hvad der i øvrigt følger af disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 3 måneder af en begivenhed som nævnt ovenfor.

11. Erstatningsansvarets omfang

11.1. Er en af parterne forpligtet til at svare skadeerstatning til den anden, skal erstatningen kun dække den skade, som den fejlende part med rimelighed kunne have forudset på den tid, aftalen blev truffet. Parterne er dog ikke forpliget til at betale erstatning for driftstab, avancetab, tidstab eller indirekte skade. Parternes ansvar for tab kan aldrig overstige købesummen af den del af leverancen, tvisten vedrører.

11.2. Det påhviler den part, som gør brud på aftalen gældende, at træffe de nødvendige foranstaltninger for at begrænse opstået skade, såfremt han kan gøre dette uden urimelige omkostninger og ulempe.

11.3. Undlader han dette, kan den part, som har gjort sig skyldig i bruddet af aftale, kræve nedsættelse af erstatningen.

12. Ejendomsforbehold

12.1. Ejendomsretten til leverancer tilkommer leverandøren, indtil fuld betaling har fundet sted.

13. Annullering og ændring af ordrer

13.1. Annullation eller ændring af ordrer, som allerede er videregivet til produktion, kan ikke påregnes imødekommet, uden leverandøren godtgøres for enhver udgift i forbindelse hermed.

14. Priser og betaling

14.1. Priserne er som anført i ordrebekræftelsen.

14.2. Ved forsinket betaling beregnes morarente fra forfaldsdagen som fastsat i ordrebekræftelse eller faktura med en rentefod svarende til satsen for den offi cielle diskonto med tillæg af 9 procentpoint.

14.3. Accept af veksel eller anden betalingsforpligtelse anses ikke som betaling, før fuld indfrielse har fundet sted.

14.5. Erstatningen kan ikke overstige den aftalte købesum.

14.6 Ved forsinket betaling er leverandøren ikke pligtig at iagttage reglerne i bekendtgørelse 2002 601 om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling eller senere regler, der måtte gå i stedet herfor, hvilket blandt andet betyder, at leverandøren ikke skal give 10 dages frist for betaling, før et krav kan overdrages til inkasso, ligesom leverandøren kan opkræve større egne og fremmede inkassoomkostninger end, hvad der følger af bekendtgørelsen.

15. Tvister og lovvalg

15.1. Tvistigheder i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, skal efter leverandørens valg behandles ved de almindelige domstole eller afgøres ved voldgift af Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed, hvis afgørelse er endelig og bindende. Tvistigheder behandles ved leverandørens hjemting.

15.2. Alle spørgsmål, der måtte opstå i anledning af leverancen, skal afgøres efter dansk ret, idet den Internationale Købelov (CISG) ikke skal gælde.